ورود کاربران  یا  ثبت نام  |   ثبت همایش 
کل همایش های کشاورزی و دامپروری به ترتیب تاریخ
صفحه 9

همایش ملی علوم و فنون کشاورزی

محورهای همایش :
• اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
• اصلاح و به نژادی گیاهان زراعی
• اهلی سازی و تولید گیاهان دارویی
• اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی
• کاربرد مدل¬سازي در کشاورزی
• کنترل علفهای هرز
• دانش بومی کشاورزی
• کشاورزی دقیق
• کشاورزی ارگانیک
و...

15 اسفند ماه 1392
همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
ارسال به دوستان    همایش ملی علوم و فنون کشاورزی

اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب

محورهای همایش :
• بهره برداری بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی
• نقش روش های آبیاری در ارتقای مصرف بهینه آب
• ارتقای بهره وری آب در سازه های آبی و هیدرولیکی
• مدیریت آب و الگوی کشت در شبکه های آبیاری و زهکشی
• مدیریت بهینه آب در دوره های خشکسالی
• کاربرد فناوری های نوین در بهینه سازی مصرف آب
• روش های مدلسازی در بهره وری بهینه آب
• بهینه سازی مصرف آب با رویکرد توسعه پایدار

14 تا 15 اسفند ماه 1392
اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب
ارسال به دوستان    اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب