ورود کاربران  یا  ثبت نام  |   ثبت همایش 
کل همایش های کشاورزی و دامپروری به ترتیب تاریخ
صفحه 9

اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

محورهای همایش :
• مهندسی ومدیریت كشاورزي وتوسعه پایدار
• مهندسی ومدیریت محیط زیست وتوسعه پایدار
• مهندسی ومدیریت منابع طبيعي وتوسعه پایدار
• مهندسی ومدیریت دریاهاوتوسعه پایدار
• مهندسی ومدیریت شيلات و آبزيان وتوسعه پایدار
• مهندسی ومدیریت جنگل وتوسعه پایدار
• مهندسی ومدیریت مرتع وتوسعه پایدار
• مهندسی ومدیریت بيابان وتوسعه پایدار
• مهندسی ومدیریت دام و دامپزشكي وتوسعه پایدار
• مهندسی ومدیریت اقلیم وتوسعه پایدار
• مهندسی ومدیریت توليدات گياهي ومحصولات زراعی توسعه پایدار
• و ...


22 اسفند ماه 1392
اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
ارسال به دوستان    اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

اولین کنفرانس ملی علوم کشاورزی و محیط زیست

محورهای کنفرانس:
• كشاورزي و توسعه پايدار
• نهاده هاي توليد و محصولات كشاورزي
• نقش استفاده بهينه از كود، سم، بذر، آب، انرژي، خاك و ... در كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم
• نقش آب هاي نامتعارف در كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم
• نقش مديريت پسماندها در كشاورزي پايدار
• تجمع زيستي آلاينده ها ي زیست محیطی در زنجيره غذايي
• بهره برداري بهينه از منابع پایدارآب وخاک در راستای توسعه پايدار
• بهينه سازي فرايند توليد محصولات كشاورزي
• مديريت تلفيقي آفات،بيماريهاي گياهي،علفهاي هرز و توسعه پايدار
و...

15 اسفند ماه 1392
اولین کنفرانس ملی علوم کشاورزی و محیط زیست
ارسال به دوستان    اولین کنفرانس ملی علوم کشاورزی و محیط زیست