محورهای همایش :
مباحث مرتبط با بحران های منابع انسانی