اكنون كه در دوره انفجار علمي، فناوري نانو يكي از مهمترين دستاوردهاي بشــري محســـوب مي شود و كاربردهاي متعــددي در زندگي انسان پيدا كرده است، شناخت هرچه بيشتر تلاش هاي علمي و پژوهش هاي محققين در زمينه نانوذرات مي تواند در بهــــتـــر استفاده كردن از اين پديده علمي ياري كننده باشد. با توجه به پيشرفت هاي علـــــمي در زمينه هاي نانوتكنولوژي بخصوص از جنبه هــاي تـوليد و عرضه نانوداروها، اولين كنگره نانوداروها به همت ستــاد فناوري نانو در دانشــــگاه شهيد چمران اهواز برگزار خواهد شد تا زميــنـــه تبادل اطلاعات و پژوهش هاي انجـــــام شـده در مـورد تـوليد، كــاربرد، سـميت و عوارض نانوداروهــــا را در بين محــققـيـن كـشـور فـــراهـــــم آورد و دانش پژوهان پرتلاش ايراني در اين گردهمــايي با فعاليت هاي يكديگر در اين زمينه بيشــتـر آشنا شوند. دانـشگـاه شهيـد چمــران اهواز افتخار دارد كه ميزبان محققين ايران اسلامي باشد.

محورهای کنگره :
• تهیه و سنتز نانوداروها
• کاربرد فناوری نانو در دارو درمانی
• کاربرد فناوری نانو در آنالیز داروها
• کاربرد نانوداروها در پزشکی
• کاربرد نانوداروها در دامپزشکی
• کاربرد نانوداروها در کشاورزی
• کاربرد نانوداروها در محیط زیست
• روش های تجویز و فارماکوکینتیک نانوداروها
• و ...