محورهای کنفرانس :
• فرآوري از منابع و توليد پاک انرژي
• خورشيد
• باد
• امواج دريا
• جزر و مد
• گرماي زمين
• توليدات پراكنده
• ذخيره سازي انرژي
• پيل سوختي
• زيست توده
• برقآبي
• ترافيک
• منابع مركب
• بازيافت
• توزيع و مصرف پاک انرژي
• ريز شبكه
• شبكه هاي هوشمند
• سيستم هاي انرژي كارآمد
• سوخت پاک
• ساختمان هاي انرژي كارآمد
• ساختمانهاي هوشمند
• كاهش اثرات منفي بر محيط زيست
• تجهيزات و مواد آلاينده مورد استفاده در صنعت برق
• آلودگي نوري