محورهای همایش :
ـ مدل های اجرایی CRM
ـ مدیریت ارتباط با شهروندان
ـ نظام خدمات پس از فروش و CRM
ـ کاربردهای مدیریت با مشتری
ـ طراحی محصول بر مبنای نیاز مشتری Q.F.D