محورهای همایش:
1-    نظريه ها و ديدگاه هاي برنامه ريزي درسي و يادگيري
2-    مديريت آموزشي ، رهبري آموزشي ، ويژگي ها ، راه کارها ، ديدگاه ها .
3-    ديدگاه تلفيقي آموزش و پرورش ، تربيت و رشد همه جانبه
4-    تربيت ديني ، فرصت ها ، زمينه ها ، چالش ها و چگونگي ها
5-    تکنولوژي آموزشي و دامنه ICT در کلاس هاي درس .
6-    راهکارها و رويکردهاي عملي در پژوهش و تحقيق .
7-    مباني و اصول تعليم و تربيت و فلسفه ي تربيتي مدارس فردا .
8-    ويژگي هاي کتاب درسي ، تدوين ، تاليف ، سازماندهي محتواي درسي
9-    الگوها و روشهاي تدريس نوين و فعال
10- ويژگي هاي معلم ، شاخص ها در تربيت ، تعميم و نگه داري و  هدايت معلم  
11- ارتباط خانه و مدرسه و چگونگي همکاري اوليا با معلمين
12- مدارس هوشمند     
13 -مواجه مدارس آينده با جامعه اطلاعاتي
14- اصل دانش و مدارس آينده
15- فناوري آينده و مدارس
16- مدارس مدرن و چالش هاي مديريتي