محورهای همایش :
الف) ارزیابی های روان شناختی در اختلالات سایکوسوماتیک
( روش ها و رویکردهای غربالگری، تشخیص و تبیین اختلالات روان تنی )
- ارزیابی عملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی
- ارزیابی روابط بین فردی در بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی
- ارزیابی های شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی ( نگرش های ناکارآمد، باورهای غیرمنطقی، افکار خودآیند منفی، نشخوار فکری)
- ارزیابی عوامل روانی – اجتماعی در بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی ( حمایت اجتماعی، تعارضات بین فردی، سرمایه اجتماعی)
- ارزیابی نقش فضاهای مجازی دراختلالات روان تنی
- ارزیابی افکارخودآسیب رسان دربیماران روان تنی
- ارزیابی های نورو سایکولوژی در بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی
- ارزیابی طرحوارهای شناختی و هیجانی در اختلالات روان تنی
- بررسی شیوع علائم روانپزشکی در بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی
- ارزیابی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در اختلالات روان تنی
- ارزیابی ویژگی ها و توانمندیهای روان شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی ( عزت نفس، خودکارآمدی، سبک اسنادی، سبک مقابله ای، خودابرازی، خودپنداره )
- ارزیابی متغیرهای دینی و فرهنگی در تبیین اختلالات روان تنی
- ارزیابی متغیرهای مربوط به شغل و علائم روان تنی
- ارزیابی بهزیستی روان شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی
- ارزیابی رابطه اعتیاد واختلالات روان تنی
- ارزیابی علائم روان تنی در کودکان و نوجوانان

ب) مداخلات روان شناختی در اختلالات روان تنی
- کاربرد مداخلات شناختی – رفتاری در اختلالات روان تنی
- مدیریت استرس در اختلالات روان تنی
- مدیریت خشم در اختلالات روان تنی
- کاربردروش ACT در اختلالات روان تنی ( درد مزمن، کانسر و اختلالات مزمن قلبی عروقی )
- کاربرد ذهن آگاهی در اختلالات روان تنی
- مداخلات درمانی فراشناخی در اختلالات روان تنی
- ارتقاء بهزیستی روان شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی
- کاربرد هنر درمانی در اختلالات روان تنی
- کاربرد درمان های شناختی کوتاه مدت در اختلالات روان تنی
- کاربرد EMDR در اختلالات روان تنی
- کار با خانواده های بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی ( انواع رویکردهای خانواده درمانی )
- آموزش روانی – اجتماعی مراقبین بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی
- کاربرد روش های مداخله ای مبتنی بر روان شناسی مثبت در کاهش علائم اختلالات روان تنی
- بخشش درمانی ( خوش بینی و امید، معنویت درمانی ) در کاهش علائم روان تنی
- شیوه های روانی درمانی به ویژه درمان شناختی – رفتاری در اختلالات روان تنی
- درمان های مبنی بر طرحوارها در اختلالات روان تنی
- رویکرد های کارآمد اطلاع رسانی به بیمار، تبییین مشکل برای بیمار و خانواده وی و نحوه ارجاع به خدمات روان شناختی در بیماران دارای مشکلات روان تنی
- کاربرد شناخت درمانی مبتنی بر خودنظم بخشی هیجانی در اختلالات روان تنی
- کاربرد DBT در اختلالات روان تنی
- شیوه های تلفیقی درمان شناختی – رفتاری و روان شناسی مثبت در اختلالات روان تنی
- روان درمانی های بین فرهنگی ( مقایسه عوامل موثر بر علائم، شکل گیری تفاوت ها و شباهت ها و رویکردهای بین فرهنگی درمان )
- کاربرد روان درمانی های مبتنی بر دین، فرهنگ و معنویت
- کاربردتلفیقی معنویت درمانی و درمان شناختی- رفتاری در اختلالات روان تنی
- کاربرد روان درمانی های سنتی در اختلالات روان تنی
- کاربرد روان درمانی های کلاسیک در اختلالات روان تنی ( مراجع محوری، گشتالت تراپی، واقعیت درمانی، لوگوتراپی )
- روان درمانی تحلیل گرا و داینامیک وهیپنوتراپی در اختلالات روان تنی
- درمان علائم روان تنی در کودکان و نوجوانان
- تازه های روان درمانی در اختلالات روان تنی
- ارتقاء کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی بر مبنای کیفیت درمانی
-اعتیاد واختلالات روان تنی