محورهای همایش :
محورهای اصلی همایش:

        1- قرآن و بهداشت تن
        1- قرآن و بهداشت روان
        3- قرآن و تغذیه سالم
        4- قرآن و تربیت انسان سالم
        5- قران و جامعه انسانی سالم
        6- قرآن و محیط زیست سالم
        7- قرآن و اخلاق درمان
        8- محور آزاد
  محورهای فرعی همایش:

       1- مبانی و روش قرآن در طرح موضوعات علمی مرتبط با علوم پزشکی
       2- انتظار بشر از قران در زمینه های علوم پزشکی
       3- احکام فقهی قرآن و یافته های پزشکی نوین
       4- اشارات علمی - پزشکی در قرآن
       5- دانش پزشکی و دیدگاههای قرآن در مورد آن
       6- ابعاد اعجازی قرآن در زمینه علوم پزشکی
       7- قرآن و مراحل خلقت انسان
       8- قرآن، روح و پزشکی