محور هاي اولين همايش ملي " آموزش در ايران 1404 " بشرح زير مي باشد :

1. فلسفه و اهداف آموزش
الف. فلسفه تربيتي اسلام
ب. رابطه تزكيه و تعليم
ج. رويكردهاي مختلف در فلسفه تربيت
د. فلسفه كنوني تربيت در ايران
ه. اهداف نظام هاي آموزشي و ويژگي هاي مطلوب دانش آموختگان
و. الزامات الگوي اسلامي- ايراني توسعه براي نظام هاي آموزشي

2. رويكردهاي نوين در آموزش
الف. آينده نگري روش هاي آموزشي
ب. تركيب بهينه روش هاي آموزشي در جهت تحقق اهداف آموزشي كشور
ج. رويكردهاي آموزش بين رشته اي و چند رشته اي

3. اقتصاد آموزش
الف. مدل هاي مطرح در اقتصاد آموزش
ب. اشكالات مدل فعلي اقتصاد آموزش كشور و راهكارها
ج. نقش بايسته مشاركت هاي مردمي در اقتصاد آموزش

4. آموزش و مرجعيت علمي

الف. چيستي و ابعاد مختلف مرجعيت علمي
ب. نقش آموزش در كسب مرجعيت علمي

5. آموزش و نخبگان
الف. آموزش و مهاجرت نخبگان
ب. آموزش و جذب نخبگان ساير كشورها

6. آموزش و روابط بين الملل
الف. الزامات روابط بين المللي آموزشي
ب. جايگاه نهادهاي بين المللي در توسعه آموزش

7. توسعه كيفي آموزش در كنار توسعه كمّي
الف. توسعه هدفمند نظام هاي آموزشي
ب. كيفيت مطلوب نظام آموزشي و راهكارهاي اجرايي رسيدن به آن
ج. شاخص هاي كيفي نظام آموزشي
د. نظام انگيزشي و توانمندسازي آموزشگران
ه. نظارت و ارزيابي آموزشي

8. آمايش سرزميني و آموزش
الف. تمركز زدايي از مديريت نظام آموزشي
ب. مديريت نظام آموزشي مبتني بر استعدادها و نيازها

9. عدالت آموزشي و دسترسي اقشار مختلف
الف. الزامات آموزش همگاني و مشكلات پيش روي آن
ب. مدل هاي مختلف در فراهم آوردن آموزش همگاني

10. آموزش هاي همگاني و حرفه اي
الف. نقش رسانه ها در آموزش
ب. شبكه هاي اجتماعي، فرهنگ عمومي و آموزش

11. اخلاق و آموزش
الف. نقش آموزش در توسعه اخلاقي- فرهنگي جامعه
ب. كدهاي اخلاقي در نظام آموزشي

12. آموزش حوزوي
الف. مدل هاي نظام آموزش حوزوي و الگوگيري از آن ها در ساير نظام هاي آموزشي
ب. آسيب شناسي نظام آموزشي حوزه هاي علميه

13. آسيب شناسي قوانين و مقررات مربوط به نظام هاي آموزشي

14. آموزش، اشتغال و كارآفريني

15. بررسي الگوهاي متفاوت در آموزش عالي؛ مطالعه موردي دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه شيخ مفيد

16. نهادها و ساختارهاي آموزش عالي؛ مطالعه موردي شوراي عتف

17. تجربه ادغام آموزش و خدمات؛ مطالعه موردي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي