محورهای همایش :
• بررسی روشهای نوین اندازه گیری و شناسایی ترکیبات شیمیایی
• فناوری های نوین تصفیه شیمیایی آب، فاضلاب، هوا و خاک
• روشهای نوین ماشین کاری شیمیایی و الکتروشیمیایی
• نانوتکنولوژی در شیمی و مهندسی شیمی
• کاربردهای نوین شیمی در علوم پزشکی و بیوشیمی
• روشهای نوین تولید مواد شیمیایی
• کاربردهای نوین شیمی در متالوژی
• شیمی دارویی و فیتوشیمی

نخستین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین