محورهای همایش :
• جنبه هاي به زراعي، فيزيولوژي و اکولوژي حبوبات
• تنش هاي زيستي و غير زيستي در حبوبات
• جنبه هاي اقتصادي - اجتماعي ، بازاريابي و صادرات حبوبات
• جنبه هاي به نژادي و بيوتکنولوژي در حبوبات
• نياز هاي غذايي ، کود و تغذيه در حبوبات
• جنبه هاي فني - مهندسي، مکانيزاسيون و فرآوري حبوبات

چهارمین همایش ملی حبوبات ایران