اهداف و محورهای همایش :
1 - عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار (صدا و ارتعاشات،استرس های حرارتی و برودتی،پرتوهای یونساز و غیریونساز در محیط،روشنایی در محیط کار)
2 - آلودگی هوا در محیط کار(ارزیابی آلودگی هوا،مدلسازی انتشار آلودگی هوا،فیلتراسیون هوا و اتاق های پاک)
3 - سم شناسی شغلی(ارزشیابی و کنترل سموم شغلی از قبیل آفت کش ها،فلزات سنگین،حلالهای صنعتی،بیومولکول ها،PAHs و سرطانزاهای شغلی)
4 - ارگونومی(بیومکانیک، طراحی محصول، خطاهای انسانی، سیستم ها یا سازمانهای کار، طراحی ایستگاههای کاری و ...)
5 - ایمنی صنعتی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار(ایمنی حریق،ایمنی ساختمان،ایمنی ماشین آلات،ایمنی برق،ایمنی شهری و ...)
6 - ایمنی و بهداشت پیمانکاران
7 - طب کار
8 - ارزیابی ریسک های شغلی
9 - مدیریت بهداشت حرفه ای (سیستم مدیریت یکپارچه بهداشت،ایمنی و محیط زیست(HSE) و پدافند غیرعامل ، اقتصاد بهداشت حرفه ای)
10 - کاربرد فن آوری های نوین (نانوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی و..)در بهداشت حرفه ای،ایمنی و سلامت شغلی
11 - خصوصی سازی در بهداشت حرفه ای (ارائه خدمات تخصصی بهداشت حرفه ای)
12 - حقوق و تامین اجتماعی برای شاغلین
13 - بهداشت و ایمنی کار در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
14 - بهداشت و ایمنی کار در معدن و صنایع معدنی
15 - بهداشت و ایمنی کار در کشاورزی
16 - اخلاق و فرهنگ در بهداشت حرفه ای
17 - پژوهش در آموزش بهداشت حرفه ای
18 - ایمنی و بهداشت در حمل و نقل(خستگی، حوادث، ایمنی جاده، روشنایی معابر و ...)
19 - بهداشت حرفه ای و زنان شاغل
20 - بهداشت حرفه ای و خانه داری
21 - بهداشت حرفه ای و مشاغل سنتی و بومی (قالی بافی،قلم زنی و ...)
22 - بهداشت روانی شاغلین
23 - طراحی صنعتی و بهداشت حرفه ای
24 - استاندارد سازی در بهداشت حرفه ای