باهمایش

www.BaHamayesh.com

اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت های بخش تعاون در توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی

برگزارکننده : وزارت تعاون - اتحادیه بین المللی تعاون - دانشگاه تهران - دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه آزاد اسلامی و ...

27 تا 28 فروردين ماه 1390

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی

اطلاعات تماس

وب سایت : www.icci2011.ir/

اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت های بخش تعاون در توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی

محور های همایش

اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت های بخش تعاون در توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی

محورهای کنفرانس :
الف) تعاوني ها و توسعه اجتماعي
1- نقش تعاونيها در تشکيل و تقويت سرمايه اجتماعي
2- تعاونيها به عنوان نهاد مدني و نقش آنها در توسعه اجتماعي
3- عوامل مشارکت خود انگيخته افراد در قالب تعاونيها
4- تعاونيها، دولت و توسعه اجتماعي
5- تحليل رابطه و کاربرد مفاهيم اساسي علوم اجتماعي و جامعه شناسي در تعاوني ها
6- ساختار و کارکرد تعاوني ها، دموکراسي انجمني و دموکراسي نمايندگي
7- نقش تعاوني ها در توسعه و تعميق مشارکت اجتماعي در جامعه
ب) تعاوني ها و توسعه فرهنگي
1- تعامل جنبه هاي فرهنگي و اقتصادي تعاونيها
2- موانع فرهنگي مشارکت در بخش تعاون
3- تعاونيها سازوکاري براي ارتباطات ميان فرهنگي
4- نقش تعاونيها در توسعه محلي و فرآيند جهاني شدن
5- مخاطب شناسي، شيوه ها و راهکارهاي ترويج فرهنگ تعاون
ج) تعاوني ها و توسعه اقتصادي
1- تعاونيها و توليد ملي
2- تعاونيها و سرمايه گذاري داخلي و خارجي
3- تعاونيها، حذف انحصارات و ايجاد فضاي رقابتي
4- تعاونيها و تجارت جهاني
5- تعاونيها و قوانين و مقررات اقتصادي
6- تعاون و جايگاه آن در مقابله با بحرانهاي اقتصادي
7- راهکارهاي ارتقاء بهره وري در بخش تعاون
8- تعاوني و توسعه بنگاههاي اقتصادي کوچک
9- شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در تعاوني ها
د) تعاون و کاهش فقر
1- تعاونيها و فقرزدايي
2- تعاونيها و توانمندسازي مردم کم برخوردار
3- فرهنگ فقر و تعاونيها
4- تعاونيها و نقش آنها در بازتوزيع درآمد
ه) تعاون و توسعه مشارکت زنان و جوانان
1- تعاونيهاي محلي و نقش آنها در جلب مشارکت جوانان
2- نقش تعاونيها در تجميع توان تخصصي نيروي کار جوانان و دانش آموختگان زن جوياي کار
3- آسيب شناسي تعاوني هاي ويژه زنان
4- آسيب شناسي تعاوني هاي ويژه جوانان
5- اصول و معيارهاي مشارکت زنان و جوانان در تعاونيها
6- حوزه هاي مشارکت زنان و جوانان در تعاونيها
و) تعاون ، توسعه کارآفريني و اشتغال
1- مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر افزايش سهم بخش تعاون در اشتغال
2- فرصت‌ها، چالش‌ها و مزيت هاي نسبي اشتغال در بخش تعاون
3- آسيب شناسي مشاغل موجود در بخش تعاون و ارائه راهکارهاي بهسازي آنها
4-راهکارهاي توسعه تعاوني‌هاي کارآفرين
5- ويژگيهاي تعاوني‌هاي کارآفرين
6- سرمايه اجتماعي و تعاوني هاي کارآفرين

بازگشت


چاپ مقالات در  مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395