باهمایش

www.BaHamayesh.com

تحولات مسؤولیت کیفری در نظام حقوقی ایران؛ چالش‌ها و راه‌کارها

برگزارکننده : موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی طبرستان

03 خرداد ماه 1396

مرتبط با رشته های

حقوق و امنیت
سایر ...

اطلاعات تماس

مسئول : محسن شریفی
تلفن دبیرخانه : 01152211967
وب سایت : conftu2017.ir

تحولات مسؤولیت کیفری در نظام حقوقی ایران؛ چالش‌ها و راه‌کارها

محور های همایش

تحولات مسؤولیت کیفری در نظام حقوقی ایران؛ چالش‌ها و راه‌کارها

محورهای همایش :

 • مسؤولیت کیفری نیابتی
 • مسؤولیت کیفری تدریجی اطفال
 • مسؤولیت کیفری بدون تقصیر
 • مسؤولیت کیفری در جرم های مطلق
 • مسؤولیت کیفری در جرم های سازمان یافته
 • مسؤولیت کیفری در جرم های گروهی
 • مسؤولیت کیفری و جرم شناسی
 • مسؤولیت کیفری دولت
 • نقش جنون در زوال مسؤولیت کیفری
 • موانع مسؤولیت کیفری
 • مبانی مسؤولیت کیفری
 • مسؤولیت کیفری وادله ی اثبات دعوا
 • مسؤولیت کیفری و پیامدهای آن
 • تاثیر اراده درمسؤولیت کیفری
 • مسؤولیت کیفری در نسل کشی
 • مرور زمان و مسؤولیت کیفری
 • اعتبار آرای محکمه های خارجی بر مسؤولیت کیفری
 • معاونت در جرم های غیر عمدی
 • مسؤولیت کیفری معاون جرم
 • تاثیر عذرهای شخصی مدیران بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی
 • بررسی امکان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در جرم
 • تبیین مفهوم رشد جزایی
 • مسؤولیت کیفری و ضمانت های اجرای ترمیمی
 • تاثیر قواعد حقوق مدنی درانتساب مسؤولیت کیفری
 • مسؤولیت کیفری درجرم های ناقص
 • مسؤولیت کیفری در جرم های زیست محیطی
 • تاثیر عفو بر مسؤولیت کیفری
 • تاثیر جنسیت برمسؤولیت کیفری
 • سازوکارها ی تفرید مجازات درمسؤولیت کیفری
 • مسؤولیت کیفری در جرم های اقتصادی
 • مسؤولیت کیفری و تعارض فرهنگی
 • مسؤولیت کیفری در جرم های رایانه ای
 • و سایر موضوع های مرتبط، با تاییدکمیته علمی

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395