باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

سومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

برگزارکننده : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

22 خرداد ماه 1396

مرتبط با رشته های

اجتماعی و اقتصادی
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
تلفن دبیرخانه : 77230678
وب سایت : ctconf.ir/fa/

سومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

محور های همایش

سومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

محورهای همایش :

 • مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی :
 • آموزش و پرورش" ابتدایی، پیش دبستانی، دبستانی، تطبیقی"
 • Education and Training of "elementary,preschool,school,matching"
 • تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگی اسلامی
 • Education and training of religious and promotion of Islamic Cultural
 • مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
 • Management,Researches and Educational Technology
 • برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
 • Curriculum Planning and Modern Educating Method
 • برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی
 • Educational Planning and Academic Progress
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
 • Management and High Education Planning
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • Training and Improvement of Human Resources
 • رفتار شهروند سازمانی
 • Behavior of Organizational Citizenship
 • آموزش الكترونيك
 • E-Learning
 • اخلاق اسلامی
 • Islamic Ethics
 • مطالعات زنان و خانواده
 • Studies of Women and Family
 • مشاور و راهنمایی(شغلی، خانواده، توانبخشی)
 • Consultant and Guidance (Work,Family,Rehabilitation)
 • نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی
 • Innovation and Research in Educational Sciences
 • سایر مطالعات و تحقیقات نوین در علوم تربیتی
 • Other New Researches in Educational Sciences
 • نقش و جایگاه علوم تربیتی در حوزه و دانشگاه
 • مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم روانشناسی :
 • سنجش و اندازه گیری( روان سنجی )
 • Evaluation and Measurement (Psychometrics)
 • روانشناسی بالینی کودکان  و نوجوانان
 • Clinical Psychology of Kids and Adults
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • Psychology of Industrial and Organizational
 • روانشناسی فرهنگی و اسلامی
 • Psychology of Cultural and Islamic
 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • Philosophy of Education and Training
 • روانشناسی و شخصیت
 • Psychology and Personality
 • روانشناسی و  سلامت
 • Psychology and Health
 • روانشناسی و اسلام
 • Psychology and Islam
 • روانشناسی و تربیت
 • Psychology and Education
 • روانشناسی و فرهنگ        
 • Psychology and Cultural
 • روانشناسی عمومی
 • Public Psychology
 • مشاوره مدرسه
 • School Consultant
 • نوآوری و تحقیق در علوم روانشناسی
 • Innovation and research in Psychological Science
 • سایر مطالعات و تحقیقات نوین در علوم روانشناسی
 • Other New Researches in Psychology Sciences
 • نقش و جایگاه علوم روانشناسی  در حوزه و دانشگاه

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395