باهمایش

www.BaHamayesh.com

دومین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور

برگزارکننده : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،بانک مسکن،بانک کشاورزی،بانک صنعت و معدن،بانک توسعه صادرات ایران،بانک توسعه تعاون

10 خرداد ماه 1395

مرتبط با رشته های

اجتماعی و اقتصادی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر تیمور رحمانی
تلفن دبیرخانه : 88026421
وب سایت : cdfii.ut.ac.ir

دومین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور

محور های همایش

دومین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور

محورهای همایش :

 • بانکداری توسعه‌ای کشوری در جهان :
 • الف) بانکداری توسعه‌ای کشوری :
 • روند تکامل بانکهای توسعه ای در نظامهای مالی و تجربیات موفق در بانکداری توسعه ای ( در کشور های دارای نظام بانکی اسلامی و متعارف )
 • بانکداری توسعه‌ای و نقش آفرینی در تامین مالی طرحهای زیر بنایی، طرحهای صنایع متوسط و کوچک و طرحهای نوین
 • بانکداری توسعه ای ، توسعه پایدار و مسولیتهای اجتماعی
 • روشهای نوین در تجهیز منابع توسط بانک های توسعه ای
 • روشهای نوین در تخصیص منابع ( روش شناسی مناسب ارزیابی و انتخاب طرحهای بخش عمومی و بخش خصوصی ) در بانکهای توسعه ای
 • بانکداری توسعه ای و روشهای نوین کنترل و مدیریت اجرای طرحهای مشارکتی – اجرایی
 • الگوهای حمایتی عملیاتی موفق در هدایت بانکهای توسعه ای
 • بررسی معماری IT در بانکداری توسعه ای
 • تاریخچه شکل گیری نهادهای مالی و بانکهای توسعه ای
 • ب) بانکداری توسعه ای جهانی :
 • نقش بانکهای توسعه ای چند ملیتی ( منطقه ای ) در توسعه مناطق و کشورها
 • نهادهای توسعه ای بین المللی و کارکرد آنها
 • بانکداری توسعه ای در ایران :
 • سیر تحول مفاهیم بانکداری توسعه ای و تطبیق آن با نیازهای اقتصاد ایران
 • انتظارات متقابل دولت ، بانک مرکزی و بانکهای توسعه ای از یکدیگر
 • آسیب شناسی عملکرد موفق بانکداری توسعه‌ای و چالش‌های پیش روی فعایت مطلوب بانک‌های تخصصی توسعه‌ای در کشور
 • بهبود زمینه های همکاری بین المللی و فرا منطقه ای از طریق واسطه گری بانکها ی توسعه ای در جذب سرمایه گذاری خارجی
 • نقش بانک های توسعه ای در شرایط تحریم و شرایط پساتحریم
 • الگوی مطلوب حمایتی دولت و بانک مرکزی از بانکهای توسعه ای در ایران
 • بررسی نقش بانکهای توسعه ای در چشم انداز توسعه اقتصادی کشور طی ده سال آینده .( افق 1404 )
 • نقش بانکهای توسعه ای در شکل گیری اقتصاد مقاومتی
 • بانکهای توسعه ای ، ارتباطات حرفه ای بین المللی و اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به کشور
 • اهمیت و نقش R&Dدر بانک های توسعه ای و نقش مراکز پژوهشی و دانشگاه ها در تحول بانکداری توسعه ای در کشور
 • عملکرد بانکهای توسعه ای و چالش های پیش رو در ایران :
 • عملکرد پنج بانک توسعه‌ای ( صنعت و معدن ، کشاورزی ، مسکن ، توسعه تعاون و توسعه صادرات) در بازار پول کشور
 • بانک کشاورزی و بخش کشاورزی
 • بانک توسعه تعاون و بخش تعاون
 • بانک صنعت و معدن و بخش صنعت و معدن
 • بانک مسکن و بخش مسکن
 • بانک توسعه صادرات و بخش تجارت خارجی
 • نقش مقررات و قوانین و بویژه مقررات نظارتی حاکم بر بانکهای توسعه ای در ایران
 • نقش ابزارها و نهادهای مالی نوین و ساختار یافته در بانکهای توسعه ای
 • نقش سرمایه و روشهای تامین مالی در بانکهای توسعه ای

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395