باهمایش

www.BaHamayesh.com

دومین همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

برگزارکننده : موسسه سفیران فرهنگی مبین.

07 آبان ماه 1394

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : محمد نصیری
تلفن دبیرخانه : 021-28421404
وب سایت : geography1404.ir/default.aspx

دومین همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

محور های همایش

دومین همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

محورهای همایش :

 • جغرافیا، برنامه ریزی شهری_روستایی و توسعه پایدار:
 • مدیریت نوین دربرنامه ریزی شهری وروستایی
 • توسعه پایدارشهری ونگاهی به آینده
 • جغرافیا وبرنامه ریزی نوین شهری
 • جغرافیا و پدافندغیرعامل درشهرها
 • محدودیت ها و شاخص های توسعه پایدارشهری
 • بررسی جغرافیایی مشکلات امروزه شهرها
 • حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان دربرنامه ریزی شهری
 • نقش شهرداریها در توسعه پایدارشهری
 • نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه پایدارشهری وروستایی
 • برنامه ریزی و پایداری سیستم های روستایی وشهری
 • جغرافیا، محیط زیست و توسعه پایدار:
 • مدیریت ، محیط زیست وتوسعه پایدار
 • صنعت ، محیط زیست وتوسعه پایدار
 • شهرنشینی و محیط زیست پایدار
 • کاربردفناوریهای نوین درتوسعه پایدارمحیط زیست
 • برنامه ریزی شهری ،محیط زیست وتوسعه پایدار
 • برنامه ریزی روستایی ،محیط زیست وتوسعه پایدار
 • جغرافياوپايداري محيط :
 • انسان و پایداری محیط
 • مدیرت شهری پایداری
 • مدیریت روستایی پایدار
 • گردشگری شهری وروستایی پایدار
 • مدیریت پایدار کوچ نشینی
 • جمعیت و تغذیه پایدار
 • آب و هواشناسی و پایداری محیط
 • مخاطرات آب و هوایی
 • آب و هواشناسی شهری
 • آب و هواشناسی کاربردی
 • گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی
 • ژئومورفولوژی و پایداری محیط
 • ژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی
 • ژئومورفولوژی کاربردی
 • ژئومورفولوژی کارست
 • ژئومورفولوژی و پدافند غیرعامل
 • منابع آب و پایداری محیط
 • مدیریت منابع آب سطحی
 • مدیریت منابع آب زیر زمینی
 • مدیریت جامع حوضه های آبریز
 • منابع طبیعی و پایداری محیط
 • مدیریت خاک
 • مدیریت جنگل ها و مراتع
 • مدیریت فرسایش
 • کاربرد فناوری های نو در پایداری محیط
 • کاربرد سنجش از دور در مدیریت محیط
 • کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت محیط
 • محورهای ویژه جغرافیاوتوسعه پایدار
 • علوم جغرافیایی وفناوریهای نوین
 • جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی
 • جغرافیا وآمایش سرزمین
 • جغرافیا ومدیریت جامع شهری
 • جغرافیا و راهبردهای نوین گردشگری وتوسعه پایدار
 • سمپوزیوم جغرافیا، امنیت، اقتصاد، سیاست درخلیج فارس :
 • موقعیت ژئوپلتیک خلیج فارس وتاثیرآن ان درسطح جهانی
 • خلیج فارس واقتصادجهانی
 • انرژی، اقتصاد وخلیج فارس
 • انرژی امنیت وخلیج فارس
 • امنیت درخلیج فارس
 • جغرافیای سیاسی خلیج فارس
 • نقش خلیج فارس درتعاملات منطقه ای وجهانی
 • خلیج فارس وچالش های حقوقی
 • جغرافیا وآمایش سرزمین:
 • مفهوم فضاواصول روشهای برنام ریزی فضایی
 • جایگاه برنامه ریزی فضایی دربرنامه های توسعه کشور
 • تجارب برنامه ریزی آمایش سرزمین درجهان
 • آمایش سرزمین وتوسعه پایدار
 • برنامه ریزی های محلی وتوسعه پایدار
 • برنامه ریزی های ناحیه ای وتوسعه پایدار
 • جغرافیا، گردشگری وتوسعه پایدار:
 • گردشگری شهری وتوسعه پایدار
 • توسعه پایدارصنعت گردشگری
 • موانع توسعه صنعت گردشگری درایران
 • گردشگری روستایی ونقش آن درتوسعه مناطق روستایی
 • اکوتوریسم رویکردی نوین درصنعت گردشگری
 • برنامه ریزی فضایی وتوسعه گردشگری
 • کاربردفناوریهای نوین درتوسعه پایدارصنعت گردشگری
 • تجارب توسعه پایدارگردشگری درجهان
 • نقش سازمانهای مردم نهاد درتوسعه پایدارگردشگری
 • توسعه گردشگری و پايداري محیط زیست :
 • گردشگری وطبیعت گردی
 • گردشگری و جغرافیا
 • گردشگری ومدل های اقلیمی
 • گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
 • گردشگری در سواحل
 • گردشگري و توسعه پايدار
 • گردشگري شهري
 • گردشگري روستایی
 • استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري
 • گردشگري مذهبي
 • گردشگری فرهنگی
 • گردشگری وموزه ها
 • تغييرات آب و هوايي و گردشگري
 • نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري
 • آموزش و تورگردانی گردشگري
 • گردشگری وموسیقی های محلی
 • گردشگری ادبی
 • گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی)
 • گردشگری وطبیعت گردی:
 • گردشگری و جغرافیا
 • گردشگری ،اقلیم وآب وهوا
 • گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
 • گردشگری در سواحل
 • گردشگري و توسعه پايدارشهری و روستایی
 • گردشگری ،شهرسازی وتوسعه پایدار
 • استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري
 • گردشگري مذهبي
 • گردشگری فرهنگی
 • گردشگری وموزه ها

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1397