باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

دومین كنگره تخصصي مديريت شهري

برگزارکننده : مركز همايشهاي توسعه ايران

26 تا 27 شهريور ماه 1393

مرتبط با رشته های

مدیریت
ادبیات و فرهنگ و هنر
اجتماعی و اقتصادی
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : 021-33699093-4
وب سایت : www.tsdi.ir

دومین كنگره تخصصي مديريت شهري

محور های همایش

دومین كنگره تخصصي مديريت شهري

محورهای همایش :
اقتصاد شهری

 •     هدفمند نمودن يارانه ها و آثار اقتصادي آن بر مديريت شهري
 •     مديريت يكپارچه شهري و پيامدهاي اقتصادي آن
 •    سرمايه گذاري در شهرها (داخلي و خارجي)
 •     اقتصاد مسكن، زمين و كاربريهاي شهري
 •     نقش سرمايه اجتماعي در اقتصاد شهري
 •     نقش فناوريهاي نوين در اقتصاد شهري
 •    نقش گردشگري در اقتصاد شهري
 •    تامين مالي و منابع درآمدي شهر
 •     حاشيه نشيني و اقتصاد شهري
 •     توسعه پايدار اقتصاد شهري
 •    اقتصاد محيط زيست شهري
 •     اقتصاد حمل و نقل شهري
 
خدمات شهری
 •    برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري با هدف افزايش کيفيت زندگي شهروندان
 •     مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
 •    چشم انداز و چالش هاي محيط زيست شهري
 •     خدمات شهري و مديريت کاهش مخاطرات
 •     فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
 •    قوانين,خدمات و محيط زيست شهري
 •     خدمات شهري و ارتقاء محيط زيست
 •    فناوري اطلاعات و خدمات شهري
 •     عدالت اجتماعي و خدمات شهري
حمل‌و‌نقل همگاني
 •     سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و‌نقل
 •     برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازی
 •    ايمني ترافيك و ريسك
 •    حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار
 •    مهندسي ترافيك
 •     اقتصاد حمل‌و‌نقل
 •     مديريت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل
 •     آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک
 •     قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک
 •     حمل و نقل غیر موتوری
 •     طراحی هندسی معابر
 
معماری شهری
 •     معماری و هویت شهری
 •     معماری پایدار
 •     روش ها و فناوری های نو در در معماری
 •     انرژی های نو در معماری
 •     سبک شناسی معماری
 •    معماری خیابانی
 •    تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
 •     گرافیک شهری
 •     مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
 •   معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
 •     معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
 •     نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
 •     الگوهای معماری بومی
 •     معماری منظر
 •     بوم شناسی
 •     زیبایی شناسی در معماری
 •     سایر ایده های نوین با معماری شهری
 
محیط زیست شهری
 •     مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
 •     ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
 •    فضای سبز و محیط زیست شهری
 •     شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 •     مسائل محیط زیست کلان شهرها
 •     اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 •     کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 •     اكولوژي شهري و شهر سبز
 •     شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 •     توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
 •     اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
 •     همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه  با محيط زيست
 •     مکانیسم های توسعه پاک
 •     اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 •     ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری
 •     مدیریت پسماند در شهرها
 •     فاضلاب شهری و تصفیه
 •     طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
 •     حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای مجیط زیستی آن
 •     سایرایده های نوین با محیط زیست شهری
 
اقتصاد شهر هوشمند
 •     بازاریابی و تجارت الکترونیک
 •     تجزیه و تحلیل وب سایت و برند های برند سازی از طریق شبکه های اجتماعی
 •     بررسی نمونه ها و شرکتهای موفق بین المللی
 •     بومی سازی استراتژیهای بازاریابی اینترنتی
 •     بهینه سازی وب سایت
 •     مدلهای درآمدزایی در فضای اینترنت
 •     بررسی برندهایی که با استفاده از وب مارکتینگ فروش خود را بالا برده اند
 •     استراتژی ایجاد محتوا برای افزایش ترافیک وب سایت
 •     آنالیز دیتا در جهت بهتر شدن ROI
 •     توسعه صادرات غیر نفتی با استفاده از اینترنت
 •     توسعه کسب و کار و کارآفرینی اینترنتی
 
عمران شهری
 •    برنامه ریزی و مدیریت شهری
 •     مصالح و فن آوري هاي نوين در ساز ههاي شهري
 •     برنامههايكاهشخطراتزلزلهدرنواحيلرزهخيز
 •     معماريونقشآندرتوسعهپايدارشهري
 •    برنامههايتوسعهشهري
 •     چالشهاوالزاماتشهرهايآينده
 •     مهندسترافيكوحملونقلشهري
 •     مهندسيتونلبراينواحيشهري
 •     كنترلآلودگيدرمناطقشهري
 •     محيطزيستورابطهآنباتوسعهپايدارشهري
 •     كاربردسيستمهاياطلاعاتجغرافياييدرمديريتوتوسعهشهري GIS
 •     فنآورياطلاعاتونقشآندرمديريتوتوسعهپايدارشهري
 •     بلايايطبيعيواثراتآنبرتوسعهپايدارشهرها
 •     بحرانهايشهريواثراتآنبرتوسعهشهرها
 •    ساختمانهايتاريخيونقشآنهادربرنامههايتوسعهشهري
 •     صنعتبيمهوارتباطآنباتوسعهشهري
 •     آسیب پذیری و مقاوم سازی سازه های مهندسی
 •     سیستم های جدید شبکه های آب و فاضلاب
 •     ساماندهی آب های سطحی و زیر زمینی در حوضه شهری

معماری و شهرسازی اسلامی :
 •     شناخت ارزش هاومفاهیم معماری وشهرسازی اسلامی
 •     راهبردها وراهکارهای تحقق نظریه های معماری وشهرسازی اسلامی
 •     تاثیر فرهنگ  وبازپروری هویت فرهنگی در معماری بومی
 •     نمودهای معماری سنتی واسلامی در معماری و شهرسازی ایران
 •     جایگاه معماری وشهرسازی اسلامی در جهان معاصر
 •     واقع گرایی و آرمان گرایی معماری وشهرسازی اسلامی
 •     نقد وتحلیل نظریه پردازان،پژوهشگران ومعماران معاصر ملی وبین المللی در زمینه معماری وشهرسازی اسلامی
 •     روش های نظریه آفرینی در معماری وشهرسازی اسلامی
 
جامعه شناسي و روانشناسی شهری :
 •     فرهنگ شهر نشینی وحقوق شهروندی با محوریت روانشناسی محیطی در جهت تعامل فضاهای شهری
 •     نقش،جایگاه وتاثیر شهروندان در تحقق توسعه پایدار شهری
 
مدیریت گردشگری :
 •    شناسايي جاذبه هاي اكوتوريستي و ژئوتوريسمي
 •     تحليل سطح كمي و كيفي تجهيزات و تسهيلات توريستي
 •     محدوديت ها و موانع و نيازهاي توسعه توريسم در مناطق
 •     رابطه بين فرهنگ و گردشگري                 
 •    راهكارهاي مناسب براي مديريت گردشگري كشور
 •   تاثيرات فرهنگي و اجتماعي صنعت گردشگري برروي محيط هاي گردشگري
 •     ارايه راهكارهايي براي ايجاد صنعت گردشگري پايدار درايران
 •    توسعه توريسم و توريسم پذيري
 •    نقش درآمدي توريسم بر توسعه كشورها
 •     بررسي نقش توريسم و ژئوپليتيك گردشگري در روند توسعه كشورها
 •    بررسي  توسعه پايدار دربرنامه ريزي جهانگردي
 •     بررسي نقش برنامهر يزي و مديريت در توسعه پايدار گردشگري
 •     بررسي چالشها و فرصت هاي پيش روي توسعه صنعت جهانگردي با رويكرد توسعه پايدار درايران
 •     مديريت صحيح در توسعه صنعت جهانگردي و رابطه متقابل برنامه ريزي گردشگري و توسعه پايدار
 •    بررسی قتصادي،اجتماعي و فرهنگي گردشگري در جامعه
 •     بررسي گردشگري و برنامه ريزي شهري
 •     بررسي جايگاه و نقش گردشگري و برنامه ريزي شهري به عنوان راهي براي توسعه اقتصادي
 •     ارائه راهبردهاو راهكارهايي جهت توسعه گردشگري شهري
 •     بررسي نقاط قوت و ضعف گردشگري شهري
 •     مطالعه و بررسي علل عقب ماندگي و كندي روند توسعه ي گردشگري در كشور
 •     بررسي نقش گردشگري پايدار روستايي در ايجاد توسعه پايداري
 •     شناخت فرايندهاي جهاني شدن و تاثير آن بطور مستقيم و غيرمستقيم برصنعت گردشگري
 •     نقش برندگذاري شهري درجذب گردشگران به شهر
 •     راهكارهايي براي رشد گردشگري درايران
 •     بررسي نقش صنعت گردشگري به عنوان يك صنعت مولد و اشتغال زا
 •    بررسی وضعيت عوامل بازاريابي در صنعت گردشگري
 •     بررسی پيشنهادات و راهبردهايي براي توسعه منطقه  گردشگری
 •     بررسی موثرترين راه كاهش تاثيرات منفي گردشگري و  رفتن به سمت گردشگري پايدار
 
مدیریت شهرالکترونیک :
 •     شناخت و تبيين مفهوم شهر هوشمند و ارتباط آن با لايه هاي موجود فضايي
 •     بررسي تاثيرات اختراعات الكترونيكي، سخت افزارها و نرم افزارهاي كامپيوتري بر فضاي مناطق و شهرها
 •     بررسي ويژگي ها و ساختار شهرالكترونيك، روشها و مدلهاي مربوط به پياده سازي آن
 •     بررسي كاربرد و نحوه استفاده از خدمات لايه هاي مختلف رايانش ابري درشهر الكترونيك
 •    نقش آموزش در دولت الكترونيك
 •     ارائه مدل شهر الكترونيكي با الزامات فرهنگي
 •     آماده سازي بستر فرهنگي شهر الكترونيكي
 •     بررسی نقش و ضرورت ايجاد شهر الكترونيك در توسعه پايدار
 •     نقش و ضرورت حركت به سوي استقرار شهرالكترونيك جهت نيل به توسعه پايدار
 •     آشنايي با مفهوم شهر الكترونيك و بررسي زيرساختهاي لازم جهت ايجاد يك شهر مجازي
 •     چگونگي ارتقاي كيفيت سرويس هاي الكترونيك
 •     بررسی فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت  ارتقاء مشاركت مردم و تعامل بهتر بين مديريت شهري و شهروندان در ابعاد مختلف
 •     فراهم كردن دسترسي شهروندان به اطلاعات جامع، كامل، مناسب و به موقع در قالبهاي متنوع و جذاب
 •     بررسي مفاهيم شهرالكترونيك و اعتماد سازي الكترونيكي و نقش اعتمادسازي الكترونيكي را در مورد شهر الكترونيك
 •     تحليل نقاط ضعف شهر الكترونيك در زمينه اعتماد و نحوه رفع اين موانع و مشكلات و راهكارهاي ايجاد اعتماد در شهرها
 •     تشريح جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات دردوركاري
 •     بررسي شبكه هاي پهن باند بي سيم و زيرساخت مورد نياز يك شهر الكترونيكي
 •     تحليل و بررسي مزاياي شهر، شهرداري و شهروند الكترونيك
 •    ارائه طرح ايجاد سامانه سلامت الكترونيك در ايران

 مدیریت شهری :
 •     کیفیت محیط شهری و نقش آن در ارتقاء رضایت شهروندان
 •     مشارکت‌های مردمی و نقش آن در توسعه مدیریت شهری
 •     تأثیر مدیریت امکانات شهری بر فرهنگ شهروندی
 •     چالش‌های فرهنگی شهرنشینی در ایران
 •     شناسایی، ایجاد و ارتقای شبکه های تأمین خدمات شهری
 •     آینده پژوهی در مدیریت شهری
 •   تحقق مدیریت یکپارچه شهری بر پایه شبکه یکپارچه اطلاعات شهری
 •     الگوهای تدوین راهبردها و برنامه های عملیاتی توسعه شهرها
 •     نقش مديريت بحران در كاهش آسيب هاي ناشي از زمينلرزه
 •    ارئه راهكارهايي براي اجراي پروژه هاي شهري منطبق بر الگوي BOT
 •     تدوين سياست هاي مناسب و برنامه ريزي در راستاي ارتقاي فرهنگ ترافيك در تردد هاي شهري
 •   الگوهای توسعه شهری و کاربرد فن آوری های نوین در صنعت ساختمان
 •     تحليل شكل مطلوب شهر پايدار ايمن و عوامل و عناصر شكل دهنده شهر
 
مدیریت بحران :
 •     تهیه نقشه های آسیب پذیری  یا مناطق پر خطر شهری، روستایی و صنعتی.
 •     تعيين خطرات، محاسبه ريسك آن ها و ارائه راهكارهايي براي كنترل و كاهش آن
 •    بررسی مديريت ريسك در مديريت موثر بحران در شبكه ريلي كشور
 •     انطباق راهكارها با قوانين و مقررات مربوط به محيط زيست و ايمني
 •     چگونگي ارتباط و توسعه موازي مديريت بحران و مديريت پروژه
 •     بررسی اصول زنجيره بحراني و تاثیر آن در کنترل ريسك ناشي از حوادث غيرمترقبه
 •     بررسی بكارگيري فناوري هاي نوين در مديريت بحران و استفاده از نرم افزارهاي جديد در مكان يابي
 •     ارائه اهكارهاي كارساز در پيشگيري و جبران خسارات ناشي از بحران هاي محيطي
 •    بررسی موانع و محدوديت ها در رابطه با مديريت بحران در نواحي روستايي
 •    كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت بحران زلزله
 •     ارايه چارچوبي براي رفع نارسايي مديريت و برنامه‌ريزي بحران و سوانح در مناطق روستايي كشورتعيين‌ نقش و جايگاه لجستيك در مديريت بحران
 •    ارائه سيستم اطلاعاتي مديريت بحران براي شهرداري الكترونيك
 •     نقش سيستم اطلاعات مديريتي در بحران هاي طبيعي
 •     فرهنگ سازي و پرورش نيروي انسانيدر مقابل با هرگونه بحران از جمله زلزله
 •     نقش هشدار سيلاب در مديريت بحران سيلاب در كاهش خسارات
 •     راهبردهاي پيشگيري از وقوع بحران
 •     راهبردهاي آمادگي براي وقوع بحران
 •     راهبردهاي مقابله و مواجهه با بحران
 •     راهبردهاي بعد از بحران
 •     تبيين جايگاه پدافند غيرعامل در مديريت بحران جهت كاهش آسيب پذيري
 •     افزايش پايداري به عنوان حلقه مكمل مديريت بحران در تقابل با مخاطرات حال و آينده
 •     بررسی چالشهايي بر سر راه مديريت خشكسالي به ويژه مديريت ريسك

مدیریت شهرسازی :
 •     مدیریت مناسب شهرسازی در راستای کاهش بارترافیکی
 •    بررسی تغییر و تحولات جدید در حوزه شهری
 •     نوسازی شهری و تهیه نقشه حومه شهر
 •     بازسازی تاریخی شهر
 •     احداث خیابان‌های امن و یا اصلاح ترافیکی خیابان‌ها
 •     استفاده از فضای سبز در طراحی محله‌ها و خانه‌ها نیز تحت مقوله شهرسازی مدرن
 •     بررسی اصلاحات در طراحي و ساخت فضاي شهري
 •     بالابردن سطح زندگي شهروندان و همچنين بهبود استاندارد‌هاي زندگي
 •     تبیین‌ نقش‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ همچون یک‌ برنامه‌ریز
 •    بررسی روابط‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ شهری‌ در ارتباط‌ با نظام‌ عمومی‌ برنامه‌ریزی‌
 •    بررسی برنامه‌های‌ جامع‌ فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی‌ و مالی‌ لازم‌ برای‌ توسعه‌ کارآمد شهر
 •     تبیین‌ نقش‌ اداری‌ - اجرایی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری
 •     تبیین‌ نقش‌ اجرایی‌ مدیریت‌ شهری‌ در قالب‌ نظام‌های‌ شهرداری
 •     افت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395