محورهای همایش :
 • كنش های رفتاری متقابل انسان و محیط زندگی و تاثیر آن در معماری داخلی .
 • مبانی هنر های تجسمی در معماری داخلی.
 • فرهنگ رفتاری جوامع مختلف و ارتباط آن با معماری داخلی.
 • معماری داخلی در جهان اسلام.
 • الگوهای اصیل هنر ایران و جایگاه آن در معماری داخلی.
 • نگرش های نوین در حرفه معماری داخلی و دکوراسیون.
 • طراحی معماری داخلی در گذر زمان.
 • فرآیند پروژه های بازسازی در حرفه معماری داخلی.
 • تقاضای اجتماعی معاصر در پردازش محیط زندگی.
 • معماری داخلی در ارتباط با دیگر هنرها.
 • نقش طراحی جزئیات و شیوه های نوین اجرائی در حرفه معماری داخلی.
 • آموزش های آکادمیک و مهارتی در معماری داخلی.