محورهای کنگره :
 • فلسفه و حکمت
 • ادیان و مذاهب
 • کتب الهی علوم قرآنی و حدیث
 • آراء و نظریات رهبران و اندیشمندان دینی
 • عرفان و تصوف
 • تاریخ و تمدن ادیان ومذاهب
 • الهیات اخلاقی و اخلاق دینی
 • تعلیم و تربیت دینی
 • مدیریت و رهبری دینی
 • جامعه شناسی دینی
 • فرهنگ و سبک زتدگی دینی
 • هنر و معماری دینی
 • تبلیغات، رسانه وارتباطات دینی
 • مبانی نظری اسلام
 • اصول فقه و کلام اسلامی
 • فقه در مذاهب اسلامی
 • اندیشه سیاسی در اسلام
 • حقوق اسلامی
 • حقوق زن در اسلام
 • روانشناسی اسلامی
 • ازدواج و خانواده
 • بیمه و بانکداری اسلامی
 • اقتصاد، تجارت و سیستم های
 • مالی-بانکداری اسلامی
 • روابط بین الملل اسلامی
 • منبع شناسی دینی وشیوه های تدریس در علوم دینی
 • محور آزاد در دین پژوهی و اسلام شناسی