محورهای همایش :
1- انسان، معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
 • 1)    چالش های پیش روی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی  در دوران کنونی
 • 2)    ساختمان ها و المان های شهری و هویت ایرانی- اسلامی
 • 3)    ارزش های انسانی اسلام در شهرسازی و معماری ایران
 • 4)    الگوهای ایرانی – اسلامی نوین
2- ابعاد انسانی معماری و شهرسازی پایدار
 • 1)    کاربرد فنآوری های نوین در رسیدن به معماری و شهرسازی پایدار
 • 2)    نیازهای انسانی و معماری و شهرسازی پایدار
 • 3)    راهکارهای رسیدن به پایداری اجتماعی به واسطه معماری و شهرسازی
 • 4)    گردشگری و توسعه پایدار شهر قزوین
3- انسان، فرهنگ، معماری و شهرسازی
 • 1)    آسیب شناسی فرهنگ ایرانی در رابطه با محیط کالبدی
 • 2)    تاثیر عناصر کالبدی محیط بر فرهنگ
 • 3)    راهکارهای ارتقای فرهنگ به وسیله معماری و شهرسازی
 • 4)    بازتعریف روشهای طراحی معماری بر اساس سبک زندگی
4- مدیریت در معماری و شهرسازی
 • 1)    اصول و معیارهای مدیریت در معماری و شهرسازی انسانگرا
 • 2)    راهکارهای افزایش رضایت شهروندان از مدیریت شهری
5- روان شناسی در معماری و شهرسازی
 • 1)    تاثیر محیط کالبدی بر رفتار انسان ها
 • 2)    راهکارهای ارتقای سلامت روان به وسیله معماری و شهرسازی
 • 3)    ارتقای حس امنیت به وسیله طراحی شهری
 • 4)    الگوهای طراحی انسان محور